Regulamin Centralspace.pl

Regulamin serwisu internetowego Centralspace.pl 

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego Centralspace.pl przez Użytkowników, na którym zamieszczane są informacje z zakresu pierwotnego  rynku nieruchomości. W czasie rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.

 

1.      Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.centralspace.pl prowadzi spółka CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości.

1.2. Regulamin definiuje zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu oraz zasady świadczenia Usług.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.

1.4. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.

1.6. Serwis służy informowaniu o Nieruchomościach, zaś wszystkie informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, tylko zaproszenie do jej zawarcia.

2.      Definicje

2.1. Cena – wskazywane przez Dewelopera ceny za sprzedaż Nieruchomości dostępne na stronie Serwisu, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT).

2.2. Deweloper – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która inwestuje w budowę Nieruchomości oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

2.3. Formularz kontaktowy – formularz służący do zgłoszenia zainteresowania Nieruchomością wiążący się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Operatora wskazanych w formularzu, tj. imienia lub firmy Użytkownika (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą) oraz adresu e-mail Użytkownika.

2.4. Inwestycja – realizowane przez Dewelopera przedsięwzięcie budowlane.

2.5. Nieruchomość – nieruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z ograniczeniem do lokali mieszkalnych i użytkowych oferowana do sprzedaży przez Dewelopera w ramach Inwestycji.

2.6. Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie przez Operatora oferta  dotycząca sprzedaży Nieruchomości oraz ich prezentacja przez określony dla każdego typu ogłoszenia czas, zawierające, m.in. opis Nieruchomości, zdjęcia Nieruchomości, cenę Nieruchomości oraz inne istotne informacje dotyczące Nieruchomości, które Operator otrzymał od Dewelopera oferującego daną Nieruchomość do sprzedaży.

2.7. Operator – spółka CentralSpace S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278946, NIP: 7010055006, REGON: 140857657, o kapitale zakładowym 800 000,00 zł – wpłaconym w całości.

2.8. Rabat Cenowy – wynegocjowana przez Operatora z Deweloperem różnica (określona procentowo) pomiędzy Ceną za jaką Deweloper oferuje swoje Nieruchomości do sprzedaży na rynku nieruchomości, poza Serwisem a Ceną wskazaną w Ogłoszeniach.

2.9. Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący Użytkowników, który  jest regulaminem o którym mowa w  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem Serwisu.

2.10. Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności polegająca na prezentowaniu Nieruchomości.

2.11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i akceptująca Regulamin.

3.      Korzystanie z Usług przez Użytkownika

3.1. Serwis umożliwia Użytkownikom podejmowanie działań związanych z zakupem Nieruchomości z rynku pierwotnego, w szczególności:

3.1.1. zapoznawanie się z treścią Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie wraz z wynegocjowanymi przez Operatora Cenami, które mogą być objęte Rabatem Cenowym,

3.1.2. zapoznawanie się z informacjami z rynku nieruchomości,

3.1.3. zgłoszenie Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości.

3.2. Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie, a po dokonaniu za pośrednictwem Serwisu wyboru Inwestycji, a w niej określonego Nieruchomości i skorzystaniu z funkcji „Jestem zainteresowany” może również zgłosić Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości.

3.3. Celem skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt 3.1.1. Użytkownik  zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane w Formularzu kontaktowym.

3.4. Po otrzymaniu przez Operatora zgłoszenia, o którym  mówi pkt 3.1.1. przedstawiciel Operatora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego adres e-mail w celu ustalenia zakresu dalszych działań związanych z procesem zakupu Nieruchomości.

3.5. Na stronie Serwisu mogą znajdować się Ogłoszenia nie objęte Rabatem Cenowym.                      

4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane, w tym udostępniane, wyłącznie dla celów realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4.2. Niedopuszczalne jest podawanie danych osobowych, w tym adresu e-mail,  osób innych niż osoba/podmiot dokonująca/y rejestracji.

4.3. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Formularzu kontaktowym, wyraża  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.4. Kwestie ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników uregulowane zostały w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwisu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

5.2. Dokonując reklamacji Użytkownik powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności datę i rodzaj powstania nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

5.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia.

5.5. Odpowiedź Operatora dotycząca zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji przesyłana będzie na adres e-mail Użytkownika wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

5.6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika oraz inną osobę korzystającą z Serwisu swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zasady Odpowiedzialności

6.1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Deweloperem, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu.

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, a także inne łącza międzyoperatorskie.

6.3. Operator zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie Serwisu.

6.4.Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i będzie niezwłocznie usuwał wszelkie awarie, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

6.5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Serwisie, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Operator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

6.6. Ogłoszenia zamieszczane przez Deweloperów za pośrednictwem Serwisu, dotyczą Nieruchomości znajdujących się na różnych stadiach budowy, w wielu przypadkach wyłączających możliwość szybkiego wprowadzenia się lub skorzystania z Nieruchomości.

6.7. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do normlanych następstw, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych przez niego korzyści.

7.      Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu

7.1. Bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie, Serwis umożliwia zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim Ogłoszeniami, poradami dotyczącymi wyboru nieruchomości, aktualizowanymi informacjami o rynku nieruchomości, kalkulatorem zdolności kredytowej oraz kalkulatorem opłat związanych z zakupem nieruchomości.

7.2. Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwis jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym korzystaniem z usług Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

8.  Postanowienia końcowe

8.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania i udostępnienia ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika, bądź inną osobę korzystającą z Serwisu nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

8.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i udostępnienia na stronie Serwisu.

8.3. Korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres: CentralSpace S.A. ul. Banderii 4 lok 223, 01-164 Warszawa.

 

Zainteresowała Ciebie nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a specjalnie dla Ciebie przejrzymy oferty ponad 200 Inwestycji w Warszawie oraz okolicy i przedstawimy tylko te propozycje sprzedaży Nowych Mieszkań bez prowizji i w najniższych cenach które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) przez administratora danych, CentralSpace S.A. z siedzibą Trzech Budrysów 29/28, 02-381 Warszawa, w celu przedstawienia oferty handlowej CentralSpace S.A., a także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych CentralSpace S.A. jest dobrowolne, poprzez zaakceptowanie niżej wymienionych oświadczeń.